Sposób na odbudowe odporno?ci

Artykuły naukowe związane z NZJ (zawsze pamiętamy o podaniu autora i źródła kopiowanego materiału).

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Sposób na odbudowe odporno?ci

Post autor: Marcin » 22 kwie 2004, 22:28

Sposób na odbudowe odporno?ci u myszy znale1li naukowcy amerykanscy.

Zdaniem autorów, ich wyniki pomog? w opracowaniu nowych metod pomocy osobom z os3abionym uk3adem odporno?ci - chorym na AIDS,
pacjentom chorym na nowotwory, czy osobom w starszym wieku.

Badania przeprowadzono na myszach z niedoborami odporno?ci.
Zwierzeta nie posiada3y wystarczaj?co ró?norodnej populacji limfocytów T, komórek odporno?ci,
które m.in. s? kluczowe w walce z wirusami i komórkami zmienionymi nowotworowo
Podobna sytuacja wystepuje na przyk3ad u pacjentów z AIDS czy osób poddawanych chemioterapii.

Naukowcy podawali myszom pobrane od zdrowych zwierz?t limfocyty B.
S? to komórki odporno?ci produkuj?ce przeciwcia3a i odgrywaj?ce wa?n? role w zwalczaniu infekcji bakteryjnych.
Okaza3o sie, ?e dzieki temu, u chorych myszy uda3o sie pobudzia grasice do produkcji ca3ej gamy limfocytów T.

Podobne wyniki uzyskano podaj?c zwierzetom wyizolowan? z krwi innych myszy frakcje bia3ek o nazwie gammaglobuliny.
Cz?steczki tych bia3ek to w3a?nie przeciwcia3a. "Do tej pory nie mieli?my pojecia, ?e uk3ad odporno?ci mo?e sie odbudowywaa w ten sposób"
- komentuje prowadz?ca badania dr Marilia Cascalho.

Jak wyja?nia badaczka, aby organizm posiada3 niezbedny poziom odporno?ci, czyli móg3 reagowaa na rozmaite zagro?enia z zewn?trz,
potrzebna jest nie tylko odpowiednia liczba limfocytów T, ale te? ich ró?norodno?a.
W praktyce oznacza to, ?e limfocyty T musz? sie ró?nia prezentowanymi na powierzchni receptorami, dzieki którym rozpoznaj? zagro?enie.
Im wieksza ró?norodno?a receptorów, tym wieksze szanse, ?e limfocyty bed? w stanie rozpoznaa szybko mutuj?ce wirusy lub komórki bakterii.

Zdaniem Cascalho, najnowsze odkrycie mo?e daa wiele korzy?ci pacjentom cierpi?cym z powodu niedoborów odporno?ci - chorych na AIDS,
pacjentom poddawanym chemioterapii z powodu choroby nowotworowej, a tak?e pacjentom w zaawansowanym wieku.

Jak spekuluj? autorzy, podawanie gammaglobulin lub limfocytów B mog3oby te? prawdopodobnie przeciwdzia3aa rozwojowi chorób autoagresywnych.
W niektórych przypadkach, jak np. reumatoidalne zapalenie stawów,Crohn,Colitis - schorzenia autoimmunologiczne rozwijaj? sie,
gdy? w organizmie brak grupy limfocytów T odpowiedzialnych za kontrolowanie funkcji innych komórek odporno?ci,
w tym limfocytów autoagresywnych, atakuj?cych zdrowe komórki cia3a.

Gammaglobuliny mog3yby pobudzaa produkcje nowych limfocytów T zdolnych kontrolowaa autoagresje - wyja?nia Cascalho.

Teraz badacze planuj? zweryfikowaa wyniki na myszach w testach na pacjentach.
Przygotowania mog? zaj?a du?o mniej czasu ni? zazwyczaj, gdy? gamma globuliny s? obecnie w USA zaaprobowane do ró?nych celów terapeutycznych,
m.in. do biernego uodparniania pacjentów na jak?? infekcje lub jej zwalczania.
Jak ocenia dr Casccalho, pierwsze rezultaty tych badan mog? bya dostepne ju? za kilka lat.

Dok3adne wyniki publikuje pismo "Journal of Immunology".
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Transfer Factor- Plus [ firmy 4life ] - obszerny opis

Post autor: Marcin » 15 cze 2004, 00:49

Transfer Factor Plus™ jest wzbogacon? i wzmocnion? form? Transfer Factor™. 1 butelka/60 kapsu3ek
W jego sk3ad wchodz?:

Transfer Factor XF™ - ORYGINALNY TRANSFER FACTOR™ FIRMY 4LIFE™
To jest oryginalny Transfer Factor™ firmy 4life™. Transfer factors to czynniki zaprogramowane przez Matke Nature, aby pomóc nauczya nasze systemy odporno?ciowe jak reagowaa na zagro?enia bakteryjne atakuj?ce nas ka?dego dnia. Transfer Factor™ to sposób, w jaki Matka Natura wspomaga, uczy i wzmacnia nasz system odporno?ciowy. Transfer Factor™ to baza dla produktu Transfer Factor Plus™!

Cordyvant™ - WLASNY ZESTAW ODPORNO?CIOWY
Cordyvant™ to specyfik bed?cy zestawem standaryzowanych glikogenowych ?rodków od?ywczych (IP-6, Cordyceps, grzyby Maitake i Shiitake, betaglikany oraz ekstrakt Aloe), które wzmacniaj? wewnetrzny system odporno?ciowy, nasz? pierwsz? linie obrony w wojnie z intruzami. Glikenowe ?rodki od?ywcze aktywizuj? tak?e komórki B (jeszcze jeden element systemu odporno?ciowego). Komórki te wytwarzaj? przeciwcia3a bez pomocy komórek typu T.

ThyRx™ - WLASNY ZESTAW GRASICOWY
ThyRx™ to w3asny zestaw grasicowy firmy 4life™, zawieraj?cy czynniki grasicowe wspomagaj?ce i wzmacniaj?ce aktywno?a komórek grasicy typu T. Od dziesi?tków lat naukowcy uznaj? znaczenie grasicy i jej role w produkcji komórek typu T, odgrywaj?cych kluczow? role w reakcji immunologicznej.

Koncowym efektem tak spreparowanej formu3y jest podniesienie sprawno?ci uk3adu odporno?ciowego o oko3o 248%, czyli pieciokrotnie wiecej, ni? jakikolwiek stosowany wcze?niej ?rodek.
Ogromn? zalet? TF Plus™ jest nie tylko podniesienie sprawno?ci uk3adu immunologicznego, ale równie? wyt3umienie tej jego cze?ci, która reagowa3a w namiarze (alergie) lub przeciwko w3asnym komórkom (choroby autoimmunologiczne).

Zastosowanie Transfer Factor Plus™ obejmuje:

Chroniczne infekcje wirusowe, bakteryjne, paso?ytnicze i grzybicze, nie poddaj?ce sie leczeniu farmakologicznemu.
Wszelkie postacie chorób alergicznych, wtaczaj?cych astme, egzemy, dermatozy, 3uszczyce, rozrosty 3agodne (raki, ch3oniaki, bia3aczki...).
Stwardnienie rozsiane, chorobe reumatyczn?, toczen, cukrzyce typu 1 i wiele innych chorób autoimmunologicznych.
Bardzo dobre efekty osi?gnieto równie? u chorych na wirusowe zapalenie w?troby (WZW) typu C, chorych na hemofilie, poprawe obserwuje sie u chorych na autyzm, schizofrenie i chorobe Altzheimera.
TF Plus™ znacznie 3agodzi przebieg chemoterapii i radioterapii u osób cierpi?cych na choroby nowotworowe

Podsumowuj?c - Transfer Factor Plus™ jest ?rodkiem o ogromnej sile dzia3ania przy zachowaniu pe3nego bezpieczenstwa. W pe3ni bezpieczny, nie koliduje z terapi? proponowan? przez lekarza. Dawk? podstawow? s? 2 kapsu3ki dwa razy dziennie.

Podstawowe sk3adniki
Rodzaj sk3adników w odniesieniu do 2 kapsu3ek Wielko?a zawarto?ci Procent (%) dziennej dawki*
Zinc - cynk ( w formie monomethionine) 10 mg 65%
Transfer Factor XF zawiera cz?steczki "transfer factor" - peptydy ró?norodnych form leukocytów z skoncentrowanego ekstraktu krowiego kolostrum i inne naturalne sk3adniki*** 300 mg **
Mieszanki rodzajowe 388 mg **
ThymuPro™ - kompleks grasiczy zawieraj?cy czynne proteiny, peptydy i hormony grasicy (Thymic Hunorai Factor - THF, Lymphocyte Stimulating Hormone- LSH, Lymphocyte Stimulating Factor- LSF, Homeostatic Thymus Hormone -HTH, Thymopoitetin i TPS, Thymosin, Thymulin, Thymostimulin - TS, Thymic Protein A, T - Activin, Thymalin, Thymogen, Thymosterin).
Cordyvant™
Polysacharide Complex - kompleks polisacharydów
IP-6 (Inositol hexaphosphate) - inozytol sze?ciofosforanowy
Cordyceps sinensis (contains 7% cordyceptic acids) - 7% koncentrat zio3owy kwasu tzw. "cordyceptic"
Beta-Glucan (Saacharomyces cerevisiae) - beta-glikan pochodz?cy z dro?d?y piekarniczych i piwnych
Beta-Glucan (Avena sativa) - beta-glikan pochodz?cy z owsa
Mannans (from Aloe vera) - wyci?g z li?ci aloesu
Maitake Mushroom extract (Grifola frondosa) - ekstrakt z grzybów Maitake
Shiitake Mushroom (Lentinus edodes) -ekstrakt 5:1 z grzybów Shiitake

* w odniesieniu do dziennego zapotrzebowania
** dzienne zapotrzebowanie nie ustalone, zale?na od potrzeb organizmu
*** patent US 4.816.563


Naturalny preparat (wyci?g z leukocytów) TRANSFER FACTOR, firmy 4Life Research, o w3a?ciwo?ciach immunorekonstrukcyjnych.
Jest to jedyny suplement na ?wiecie, który odbudowuje uk3ad odporno?ciowy tworz?c nowe komórki.
Podnosi on sprawno?a uk3adu odporno?ciowego oraz wyt3umia t? jego cze?a, która reagowa3a w nadmiarze powoduj?c alergie lub autoagresje
(dzia3anie przeciwko w3asnym komórkom).
Wiele chorób jest skutkiem zaburzen uk3adu odporno?ciowego, który nie radzi sobie ze zwalczaniem zagro?en.
Leczymy skutki zamiast k3a?a nacisk na poprawe w3asnej odporno?ci by organizm radzi3 sobie sam wykorzystuj?c sw? naturaln? zdolno?a do samoleczenia.
Transfer Factor™ to naturalny czynnik odporno?ciowy dany nam przez Matke Nature.
Ka?da karmi?ca piersi? matka przekazuje swemu dziecku swoj? odporno?a,
wszelkie informacje jakie zdoby3 jej system immunologiczny przez ca3e ?ycie.
Proces ten zaczyna sie z pierwszym mlekiem, zwanym siar?, w której najcenniejsza "bron odporno?ciowa"
to w3a?nie transfer factors. Jest to rewolucyjny, opatentowany system reguluj?cy
prace uk3adu immunologicznego. Produkt naturalny, ekstrakt z siary karmi?cych krów,
wielokrotnie silniej dzia3aj?cy ni? colostrum.
Ca3kowicie bezpieczny, nie daj?cy reakcji alergicznych nawet u osób uczulonych na mleko
(pozbawiony jest laktozy, protein i hormonów).
Preparat mo?e bya podawany chorowitym dzieciom a tak?e noworodkom.Z A S T O S O W A N I E

Mo?na go stosowaa profilaktycznie lub w przypadku np.:

*zespo3u chronicznego zmeczenia,
*chronicznych przeziebien,
*grypy,
*opryszczki,
*stanów zapalnych uk3adu moczowo-p3ciowego,
*chronicznych infekcji wirusowych, bakteryjnych, paso?ytniczych i grzybiczych,
* wszelkich chorób alergicznych, w3?czaj?c astme, egzemy, dermatoze, 3uszczyce,
* stwardnienia rozsianego, chorób reumatycznych, artretyzmu, tocznia, cukrzycy typu I, II i wielu innych chorób autoimmunologicznych,


P O R Ó W N A J M Y

procentowy wzrost aktywno?ci komórek NK ponad poziom odporno?ci:

- 15% NONI (morinda citrifolia),
- 15% ALOE VERA koncentrat,
- 21% preparat od?ywczy PHYTO Z CZOSNKIEM,
- 23% sucha siara bydleca,
- 28% CORDYCEPS (grzyby),
- 42% SHITAKE grzyb,
- 43% ECHINACEA,
- 49% SZE?CIOFOSFORAN INOZYTOLU,
- 103% TRANSFER FACTOR,
- 248% TRANSFER FACTOR PLUS,

NAJCZE?CIEJ ZADAWANE PYTANIA
na temat Transfer Factor:

1. Co to jest Transfer Factor?
Transfer Factor to zespó3 ponad 200 cz?steczek przenosz?cych ogromn? ilo?a informacji potrzebnych uk3adowi immunologicznemu do wydajnej pracy. Czesto sie zdarza, ?e uk3ad obronny zawiera komórki pracuj?ce leniwie os3abione, niespe3niaj?ce w pe3ni swoich funkcji. Równie czesto ilo?a komórek jest zdecydowanie mniejsza od wystarczaj?cej do pe3nej obrony organizmu. Transfer Factor spe3nia funkcje regulatora funkcji uk3adu immunologicznego i powoduje znaczny wzrost ilo?ci komórek odpowiedzialnych za obrone organizmu. Transfer Factor spe3nia funkcje regulatora funkcji uk3adu immunologicznego i powoduje znaczny wzrost ilo?ci komórek odpowiedzialnych za obrone organizmu. Transfer Factors (czynniki przekazu) stanowi? wysoce skuteczny system przekazywania informacji odporno?ciowych utworzony z ma3ych 3ancuchów peptydowych zawieraj?cych 44 aminokwasy. Zosta3 zaprojektowane przez nature w celu przekazywania najwa?niejszych informacji immunologicznych.

2. Jak sobie wyobrazia dzia3anie Transfer Factor?
Cz?steczki Transfer Factor daj? natychmiastow? informacje dla uk3adu odporno?ciowego, w któr? strone sie skierowaa, jak efektywnie dzia3aa, szybko przekazaa instrukcje nastepnym niedojrza3ym leniwym komórkom. Transfer Factor spe3nia role tak jakby kierownika budowy w ca3ym procesie powstawania sprawnego uk3adu obronnego.

3. Czy Transfer Factor jest potrzebny ludziom stosuj?cym prawid3ow? diete, przyjmuj?cym witaminy?
Witaminy i mikroelementy s? potrzebne do wbudowania sie w enzymy i koenzymy bardzo istotne dla organizmu. S? one malenkimi "cegie3kami" niezbednymi do budowy. Transfer Factor pe3ni role planu i realizatora. Bez tych czynników nawet najlepszy materia3 budowlany mo?e bya u?yty nieprawid3owo.

4. Kto powinien u?ywaa Transfer Factor?
Transfer Factor jest przeznaczony dla ka?dej osoby z os3abionym systemem odporno?ciowym. Szczególnie polecany osobom czesto choruj?cym, choruj?cym przewlekle, pracuj?cym w kontakcie ze ?rodkami toksycznymi, cierpi?cym na choroby alergiczne. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z zachwianiem równowagi uk3adu odporno?ciowego.

5. Czy Transfer Factor mog? stosowaa dzieci?
Transfer Factor jest idealn? form? wzmocnienia systemu odporno?ciowego dziecka po czestych kuracjach antybiotykowych, a tak?e ?rodkiem zapobiegaj?cym d3ugotrwa3ym infekcjom szczególnie w okresie jesienno - zimowym. Przynosi ogromn? poprawe u dzieci z alergiami, astm?, cukrzyc?, reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jego mocniejsza forma dzia3a skutecznie w przypadku nowotworów (szczególnie bia3aczek), obserwuje sie du?? poprawe u dzieci z autyzmem.

6. Jak rozpoznaa, czy mój uk3ad obronny wymaga pomocy?
Je?li nie zapadasz na ?adne choroby, czujesz sie silny i pe3en energii, czego sobie ka?dy z pewno?ci? ?yczy, to nie potrzebujesz takiego wsparcia. Ale je?li zdarzaj? sie czesto infekcje wirusowe lub bakteryjne, d3ugo sie utrzymuj?: ma sie uczucie ci?g3ego zmeczenia, nawet przy wystarczaj?cej ilo?ci snu, to takie wsparcie jest potrzebne. Je?li zaczynamy chorowaa na choroby alergiczne I autoimmunologiczne to ?wiadczy, ?e zachwiane zosta3y jego prawid3owe proporcje.

7. Czy Transfer Factor jest produktem naturalnym?
Tak, jest on otrzymywany z colostrum /siary/ ssaków. W opatentowanym procesie jego otrzymywania zosta3 on wielokrotnie zageszczony, usunieto z niego wszystkie inne sk3adniki colostrum i zachowano ponad 200 ró?nych czynników przenosz?cych odporno?a.

8. Je?li Transfer Factor otrzymywany jest z colostrum, co z lud1mi maj?cymi alergie na mleko i laktoze?
Podczas procesu otrzymywania Transfer Factor usunieto laktoze, immunoglobuliny, inne sk3adniki, a pozostawiono tylko przeka1niki odporno?ci.

9. Czy Transfer Factor jest ?rodkiem bezpiecznym?
Nawet w przypadku dawek kilkadziesi?t razy wiekszych od polecanych nie zaobserwowano ?adnych objawów ubocznych. Transfer Factor mo?na stosowaa z ka?dym leczeniem farmakologicznym, w3?czaj?c w to chemioterapie i radioterapie.

10. Jakie s? pierwsze oznaki dzia3ania tego produktu?
Pocz?tkowo niektóre osoby zauwa?aj zwiekszone pocenie, szczególnie nad ranem, co jest oznak? walki organizmu z istniej?cymi infekcjami. Mocz mo?e przyjmowaa metne zabarwienie, lekkie dretwienie koncówki jezyka jest oznak? oczyszczania sie organizmu z metali cie?kich. Obserwuje sie regulacje ci?nienia w kierunku normy. Osoby z niedoci?nieniem obserwuj? powrót do ci?nienia normalnego, u nadci?nieniowców ci?nienie spada. Bardzo charakterystyczny jest znaczny wzrost energii i dobrego samopoczucia.

11. Czy dzia3anie Transfer Factor znajduje potwierdzenie w literaturze medycznej?
Do chwili obecnej opublikowano ponad 3000 naukowych artyku3ów na temat dzia3ania Transfer Factor. Badania naukowe zamkne3y sie sumy ponad 40 milionów dolarów przeznaczonych na ten cel. Odby3 sie ju? Miedzynarodowy Kongres Medyczny po?wiecony dzia3aniu Transfer Factor. Dysponujemy streszczeniem materia3ów przedstawionych na tym kongresie.

12. Czy istniej? doniesienia potwierdzaj?ce skuteczno?a Transfer Factor u chorych na choroby nowotworowe?
Badania skuteczno?ci dzia3ania Transfer Factor na uk3ad immunologiczny przeprowadzane by3y przez Institude of Longevity Medicine w Kalifornii. Wykaza3y one natychmiastowy wzrost aktywno?ci komórek NKCells, odpowiedzialnych za niszczenie komórek rakowych. Do badan u?yto ?ywych komórek bia3aczkowych ludzkich. Transfer Factor Plus powoduje wzrost aktywno?ci uk3adu obronnego 0 248%. Jest to wynik niespotykany w dotychczasowej literaturze i praktyce. To ogromna szansa w immunologii na pomoc chorym na raka bez jednoczesnej toksyczno?ci. Transfer Factor podaje sie równie? podczas chemioterapii, by z3agodzia jej objawy uboczne i pomóc organizmowi wrócia jak najszybciej do wzglednej równowagi. Uwa?a sie, ?e po zabiegu operacyjnym usuwaj?cym zmiany nowotworowe dzia3anie Transfer Factor pozwala na usuniecie reszty pozosta3ych komórek nowotworowych.

13. Dlaczego jeden ?rodek dzia3a na tyle rodzajów chorób?
W pierwszej chwili wydaje sie to dziwne, ale po raz pierwszy skupiono sie na przyczynie powoduj?cej chorobe, a nie tylko na jej objawach. Okazuje sie, ?e je?eli damy naszemu organizmowi szanse na znaczne wzmocnienie uk3adu obronnego to chore tkanki i organy wracaj? do swych prawid3owych funkcji.

14. Czy mo?na uzyskaa kilka przyk3adów chorób, w których pomaga Transfer Factor?
Transfer Factor jest bardzo pomocny w przypadku grypy, anginy, stanów zapalnych dróg oddechowych, moczowo-p3ciowych, zapalen ucha. Prosze zwrócia uwage, ?e dzia3a przy zaka?eniu wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym, paso?ytniczym. Dla komórek naszego uk3adu obronnego to nie ma znaczenia. Ka?dy z tych drobnoustrojów zostanie rozpoznany jako nieprzyjaciel, którego trzeba zniszczya. Transfer Factor pomaga równie? w przypadku chorób alergicznych. Za pomoc? cze?ci komórek zwanych "suppressor cells" zostanie wyt3umiona ta cze?a uk3adu obronnego, która reaguje nadwra?liwie, daj?c alergie. Transfer Factor dzia3a równie? w chorobach autoimmunologicznych ( cukrzyca typ 1, choroba reumatoidalna, toczen, stwardnienie rozsiane) doprowadzaj?c do przywrócenia równowag uk3adu obronnego. Komórki tego uk3adu przestaj? wówczas wadliwie rozpoznawaa swoje w3asne komórki jak obce i niszczya je. Si3a dzia3ania Transfer Factor jest ogromna jeste?my w stanie stosuj?c go zlikwidowaa wiele niedomagan naszego organizmu.

Nie wiem co o tym my?lea - mo?e kto? to ju? wypróbowa3 i podzieli sie z nami do?wiadczeniami ?

?rodek dostepny na Allegro. Mo?na ca3y ten temat wrzucia do suplementów :wink:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: Sposób na odbudowe odporno?ci

Post autor: Handzia » 15 cze 2004, 12:43

Jaki? czas temu zada3am pytanie na jednym z forum o zdrowiu ,czy kto? ma jakie? do?wiadczenia z Transfer Factorem ,ale otrzyma3am jedynie odpowied? ,?e jest on bardzo popularny w USA i Kanadzie.

Awatar użytkownika
Aleksandra
Początkujący ✽✽
Posty: 68
Rejestracja: 10 maja 2003, 21:21
Choroba: CU
województwo: śląskie
Lokalizacja: Śląsk-Rydułtowy
Kontakt:

Sposób na odbudowe odporno?ci

Post autor: Aleksandra » 15 cze 2004, 17:23

Szczerze powiedziawszy Marcinie zastanawiam sie czy nam potrzebna jest odbudowa odporno?ci. Przecie? geneza naszej choroby najcze?ciej polega na tym ?e zbyt liczne krwinki baia3e zaczynaj? sie "nudzia" i zamiast atakowaa nieprzyjaciela czyli wirusy, bakterie itp. atakuj? komórki w3asnego organizmu w tym przypadku jelita. Czyli my choruj?cy nie powinni?my poprawiaa jego funkcjonowania bo on i tak funkcjonuje a? za dobrze. Niektórzy próbuj? go nawet os3abiaa. A co wy na to? Macie jakie? informacje na ten temat???
Choruję ponad 20 lat, tylko jedna remisja:(
Leki: Salofalc 500, Imuran, Budenofalk, Duspatalin, No-spa, Biosotal, Loratan. Pomimo przyjmowania Imuranu ciągle wysoka leukocytoza. Sterydy niewskazane ze względu na kiepskie działanie na mój organizm i nieciekawe efekty uboczne.

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Re: Sposób na odbudowe odporno?ci

Post autor: Marcin » 15 cze 2004, 18:07

Ca3kowicie sie z tob? zgadzam - zwiekszanie odporno?ci u nas to nieporozumienie ... Po??dany by3by tu efekt immunomoduluj?cy.
Ale jest tam mowa o wyt3umianiu nadmiernych reakcji alergicznych i autoimmunologicznych - warto ?eby kto? to sprawdzi3 w dzia3aniu.
Co do uk3adu immunologicznego to w naszym przypadku nie funkcjonuje on za dobrze - jest rozregulowany,nadreaktywny,nudzi sie i szuka wci?? nowych obiektów do walki - to swego rodzaju alergia XXI w.
Co? musi go doprowadzia do porz?dku - tylko co ? :roll:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Awatar użytkownika
Aleksandra
Początkujący ✽✽
Posty: 68
Rejestracja: 10 maja 2003, 21:21
Choroba: CU
województwo: śląskie
Lokalizacja: Śląsk-Rydułtowy
Kontakt:

Re: Sposób na odbudowe odporno?ci

Post autor: Aleksandra » 16 cze 2004, 08:22

Mo?e kto? zna sposób ?eby zlikwidowaa troche tych nudz?cych sie krwinek bia3ych. U mnie one mno?? sie jak oszala3e. Norma jest do ok 9 ty? a ja mam ci?gle ok 15 ty? a bywa3o ju? i 34 ty?. Wola3abym miea wiecej czerwonych pewnie jak Wy wszyscy!
Choruję ponad 20 lat, tylko jedna remisja:(
Leki: Salofalc 500, Imuran, Budenofalk, Duspatalin, No-spa, Biosotal, Loratan. Pomimo przyjmowania Imuranu ciągle wysoka leukocytoza. Sterydy niewskazane ze względu na kiepskie działanie na mój organizm i nieciekawe efekty uboczne.

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Re: Sposób na odbudowe odporno?ci

Post autor: Marcin » 16 cze 2004, 18:20

Nale?a3oby sie zg3osia do jakiego? lekarza ?eby zmniejszy3 te bia3e krwinki.

Pewnie zastosowa3by jakie? sterydy np. encorton - najtanszy ,najmocniejszy o najwiekszych dzia3aniach ubocznych. :wink:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Zablokowany

Wróć do „NZJ - artykuły naukowe”