Strona 1 z 4

babka jajowata (Plantago ovata)

: 11 mar 2004, 10:07
autor: Mamcia
Zauwa?y3am, ?e ogromn? popularno?ci? ciesz? sie ró?ne diety, w wiekszo?ci pozbawione sensu, a czasami nawet szkodliwe. Tymczasem s? naturalne metody sprzyjaj?ce przed3u?aniu reemisji maj?ce naukowe potwierdzenie. Brak jest jakichkolwiek naukowych podstaw do stosowania diety marchewkowej, SDC i ró?nych innych pomys3ów, które sie pojawiaj? w dyskusji. Nie oznacza to, ?e niektóre osoby stosuj?c w3a?nie tak?, a nie inn? diete czuj? sie dobrze. Postaram sie w kolejnych postach opisaa te substancje i probiotyki, których wp3yw na nzj zosta3 do?wiadczalnie wykazany. Nie bede cytowa3a oryginalnych prac naukowych, ale postaram sie w sposób przystepny opisaa, dlaczego dzia3anie te s? lub mog? bya korzystne. Ewentualne wprowadzanie wszystkich tych substancji radze konsultowaa z lekarzem prowadz?cym.
Zaczne od zio3a, na które trafi3am niedawno, mimo, ?e pierwsza praca dotycz?ca jego wp3ywu na CU ukaza3a sie w 1999 r w presti?owym amerykanskim czasopi?mie.
Przeprowadzano badania kliniczne nad na grupie 105 chorych znajduj?cych sie w okresie reemisji. Jedna z trzech grup dostawa3a nasiona babki jajowate(Plantago ovata), druga grupa mesalamine a trzecia i jedno i drugie. Badano sk3onno?a do wznów we wszystkich trzech grupach w przeci?gu roku. Nawroty wyst?pi3y u 40% w grupie otrzymuj?cej nasiona babki, 35 % otrzymuj?cych mesalamine i 30% otrzymuj?cych oba preparaty. Wskazuje to, ?e babka jest prawie tak skuteczna w utrzymywaniu reemisji jak masalazyna (nie radze odstawia leków, ani wnioskowaa z tego, ?e mesalazyna nie jest skuteczna).
Od wielu lat nasiona babki jajowatej s? stosowane przy zaparciach i biegunkach. Te dziwne, bo przeciwstawne dzia3anie jest zwi?zane z wysok? zawarto?ci? (20-30%) ?luzu (dietary fiber). Z jednej strony w zaparciu: wskutek zwiekszenia objeto?ci stolca i skrócenie czasu przesuwania powoduje u3atwienie defekacji. W biegunkach za?, wskutek wi?zania wody, przed3u?a przesuwanie sie up3ynnionej tre?ci jelitowej. Regulacja konsystencji stolca mo?e pomagaa przy szczelinach odbytu, hemoroidach (zmniejsza krawanienia).
Poza tym nasiona powoduj? obni?enie sie poziomu cholesterolu w surowicy, wch3aniania t3uszczy (stosuje sie we wspomaganiu leczenia oty3o?ci), a u cukrzyków zdarza sie nawet konieczno?a zmniejszenia dawek insuliny. Nie wolno jednak babki stosowaa w nieustabilizowanej cukrzycy. S? te? przeciwwskazania przy niedro?no?ci jelit lub ich zwe?eniu (my?le, ?e dotyczy to tylko ca3ych nasion, ale nie mam pewno?ci). Nasiona powinny bya obficie popijane, a leki za?ywane w do?a du?ym odstepie czasowym.

Ostatnie prace rzuci3y ?wiat3o na mechanizm dzia3ania Plantago na CU. W trakcie fermentacji nasion babki jajowatej w jelitach wydziela sie kwas mas3owy (to ten, którym cuchnie zje3cza3e mas3o), a od do?a dawna, postuluje sie, ?e krótko3ancuchowe kwasy t3uszczowe (SCFA) sprzyjaj? reemisji. Podawanie diety z nasionami babki transgeniicznym szczurom sprzyja3o z3agodzeniu objawów zapalenia jelita grubego. U szczurów, u których colitis wywo3ano TNBS, diecie wzbogaconej w babk? towarzyszy3 wzrost produkcji SCFA, które wp3ywaj? na poziom TNF-alfa i NO (tlenku azotu).

Sposób przygotowania: 2-6 3y?eczek nasion (6-18g) zalaa niewielka ilo?ci? wody i przyj?a po lekkim ich specznieniu lub 2-6 3y?eczek nasion wymieszaa w 150 ml (3/4 szklanki) wody i wypia.
Dawkowanie i sposób u?ycia: Przyjmowaa rano i wieczorem popijaj?c obficie wod? (min. 1 szklanka). Dawka dobowa: 12-40 g Sposób przechowywania: Chronia przed dostepem wilgoci.
kuracja tygodniowa - 1 opakow. - 15,00 PLN
mo?liwo?a zamówien hurtowych - 10,00 PLN

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 11 mar 2004, 23:30
autor: Handzia
Przy stosowaniu ?rodków peczniej?cych, przeciwwskazaniem oprócz zwe?enia jelita ,s? równie? krwawienia.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 12 mar 2004, 15:38
autor: Mamcia
Ju? pisa3am, ?e nie jestem lekarzem. Ale mam dostep i do ksi??ek i do bierz?cej literatury naukowej i do konsultacji ze specjalistami.
Widza o chorobie pozwala mi nie tylko jako? znosia chorobe córki, ale tak?e próbowaa tego, co mo?e pomóc, a nie szkodzi.
Napisze o paru takich rzeczach w nastepnym tygodniu.

Co do SCD, to prac naukowych nie ma. Ale ludzie zwi?zani z dietetyk? uwa?aj? j? za szkodliw?. Dzi? rozmawia3am z kole?ank?, która wyk3ada podstawy ?ywienia, w3a?nie na temat SCD i wyt3umaczy3a mi dlaczego ludzie na tej diecie tak dobrze sie czuj? (s? naapani szkodliwymi produktami przemiany materii). Jest to dieta niedoborowa i moim zdaniem nie powinna bya stosowana, a nzj szczególnie. Chore jelita i tak gorzej przyswajaj? wiele sk3adników. Sterydy dodatkowo zaburzaj? ten proces.
Gor?co wszystkim SCD oradzam, ale ludzie, którzy stosuj? te diete s? "nawiedzeni", ?e bed? przekonywaa udowadniaa itp.
Z powy?szych powodów na temat SCD wiecej sie nie wypowiem.
Do Joli Damek
Nasze panny s? chyba w tym samym wieku i mo?e by by3o dobrze, aby sie jako? skontaktowa3y. Mo?e twojej córce to pomo?e, bo moja psychicznie dobrze to znosi. Jest pododzona z chorob?.
Od ponad roku jest OK. Nigdy nie mia3a gwa3townego nawrotu. Staramy sie te cholere trzymaa na smyczy.
Je?eli bedziesz zainteresowania to prze?li mi swój e-mail na prywatne kontol. Nie mam w domu sta3ego 3?cza, ale chyba sie z3amie i za3o?e.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 23 kwie 2004, 18:28
autor: zuza
Mamcia pisze:W trakcie fermentacji nasion babki jajowatej w jelitach wydziela sie kwas mas3owy (to ten, którym cuchnie zje3cza3e mas3o), a od do?a dawna, postuluje sie, ?e krótko3ancuchowe kwasy t3uszczowe (SCFA) sprzyjaj? reemisji.
1. Je?li gdzie? dorwe ten kwas mas3owy to mog3abym z niego robia wlewki? Wtedy przynajmniej, gdy bedzie pogorszenie i przyjdzie krwawienie nic nie bedzie pecznia3o w brzuchu, prawda Handzia?

2. Znalaz3am nasionka babki lancetowatej i zastanawiam sie czy bedzie dzia3aa tak jak jajowata? Opakowanie zdaje sie 1,30z3 w sklepie ze zdrow? ?ywno?ci?.

3. Sk?d Mamcia masz te ceny? Wiesz mo?e gdzie dostaa te babke jajowat??

Serdeczno?ci.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 23 kwie 2004, 19:14
autor: Marcin
Babka jest babk? - lancetowata czy jajowata ró?nica nie du?a - jest to w koncu ten sam gatunek ro?lin.

Napiszcie dok3adnie gdzie mo?na kupia te nasiona i w jakiej cenie.
Czy s? to nasiona ze sklepu ogrodniczego czy mo?e z innego ?

Wiem ?e li?cie babki lancetowatej bo taka u nas wystepuje mo?na zbieraa we wakacjach jak kwitnie,no a nasiona VIII-IX - ale z tym to ju? by3oby du?o zbierania ...

Bya mo?e je?eli faktycznie by to pomaga3o mo?naby by3o znacznie ograniczya lub nawet wykluczya 5-ASA -a to wszystko za friko :D

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 26 kwie 2004, 16:57
autor: amk025
Mamcie, po to jest forum dyskusyjne aby dyskutowaa. Bardzo mnie zaciekawi3o to co piszesz o SCD. Ja przez chwilke stosowa3em diete zbli?on? do SCD i rzeczywi?cie tak jak piszesz czu3em sie dobrze. W zwi?zku z tym mam pytanie: na czym polega "z3o" tej diety? Nie jestem specjalist? od ?ywienia, ale unikanie z3o?onych weglowodanów + substancji konserwuj?cych wydawa3o mi sie do?a rozs?dnym zaleceniem. Szczególnie ?e z obserwacji samego siebie wynika ?e wieksze ilo?ci weglowodanów w diecie powoduj? u mnie pogorszenie....
[/list]

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 27 kwie 2004, 11:37
autor: Jari
Dla przejrzysto?ci forum proponuje przenie?a dyskusje o SCD do tematu tak zatytu3owanego.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 27 kwie 2004, 12:09
autor: Handzia
Zuza ,Twój pomys3 na zrobienie sobie wlewek z kwasu mas3owego wcale nie jest chybiony.Eksperymentu takiego dokonano w klinice uniwersyteckiej w Niemczech ,gdzie w ci?gu dwóch tygodni leczono wlewkami z sol? kwasu t3uszczowego (natrium butylicum)dziesieciu pacjentów z CU.Po tej kuracji u dziewieciu usta3a krwista biegunka i stan zapalny ?luzówki jelita uleg3 istotnemu z3agodzeniu.
Kwas mas3owy jest niezbedny do utrzymywania prawid3owej czynno?ci komórek ?luzówki jelita grubego.Powy?sz? terapie zdecydowano sie zastosowaa ,wychodz?c z za3o?enia ,?e w trakcie zapalenia jelita dochodzi do zmniejszenia zaopatrzenia w kwas mas3owy.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 27 kwie 2004, 12:46
autor: Jari
Powinni?my stworzya jak?? placówke badawcz? zajmuj?ca sie badaniem wp3ywu ru?nych kuracji na nzj.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 27 kwie 2004, 14:59
autor: zuza
Wszystko fajnie, wiedze mamy, ale gorzej ze zdobyciem tych wszystkich specyfików. Bo niby jak zrobia ten kwas mas3owy? Ukwasia na parapecie mas3o? Jakie mas3o, bo mo?e jakie? specjalne?

babcia jajowa

: 15 cze 2004, 21:47
autor: zuza
W koncu kupi3am i ju? pisze co wiem:
Sklep zielarski ( zdaje sie "Zielarz") na Placu Trzech Krzy?y zrobi3 na mnie dziwne wra?enie. Sporo osób mi mówi3o, ?e mo?na w nim kupia przedziwne rzeczy, ale wygl?da on nieco dziwnie, bo, i kasmetyki, i spo?ywka... Ale babke mieli i o to chodzi3o.
200g, cena 7,30z3, dawkowanie wg. wskazówek Mamci.
Producent ma strone http://www.herbastudio.pl i wygl?da na to, ?e mo?na sk3adaa zamówienia netem i nawet cena ni?sza. Ciekawe czy detaliczna wysy3ka wchodzi w gre.
Jak kto? skorzysta to prosze i informacje czy zadzia3a3o. Ja to tylko kupi3am aby sobie le?a3o na wszelki wypadek, aczkolwiek mo?e zaczne j? 3ykaa by zrzucia troche t3uszczu. Z ciekawostek powiem, ?e s?dzi3am, ?e skro babka jajowata to na opakowaniu bed? li?cie w kszta3cie jajka, a tu niespodzianka, bo s? lanceciki. Jednak napis "Plantaginis ovatae semen" rozwia3 moje w?tpliwo?ci.
Pozdrawiam.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 16 cze 2004, 20:44
autor: Anna
Ja kupi3am w zwyk3ym sklepie zielarskim 100gr 9,30.Akurat mam zaostrzenie ze sporym krwawieniem .Próbowa3am ju? ró?nych rzeczy, ale nawet siemie lniane czy balsam szostakowskiego by3y lepsze(oczywi?cie smakowo). 8O Trudno jako? to zniose i poczekam na efekty .Mam ju? dosya tej choroby , w t? sobote by3am na weselu zauwa?y3am , ?e nawet g3o?na muzyka ,a raczej wibracje powoduj? straszny ból jelitek. :(
Jak tylko pojawi? sie pozytywne efekty dzia3ania tej babki dam znaa.
Pozdrawiam Anna.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 17 cze 2004, 02:51
autor: zuza
A jaki sposób wybra3a?? Zalewasz i czekasz a? specznieje czy do wiekszej ilo?ci wody wsypujesz miarke i wypijasz? W miom przypadku tylko ten drugi wchodzi w gre, bo nale?e do tych ludzi, co nie przepadaj? za kisielem wiec nawet nie prze3kne ?luzowatego siemienia lnianego. Nie wiedzia3am ?e balsam szostakowskiego mo?na pia! Ale on te? ma kleist? postaa, blee (ale i tak najgorsza jest fitolizyna).

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 17 cze 2004, 15:34
autor: Anna
Na pocz?tku czeka3am a? specznieje ,ale wierz mi po wypiciu pierwszej porcji nie mog3am na to patrzea :!: Wiec za?ywam swoim sposobem; 3y?eczka nasion na sucho do buzi i pó3szklanki wody ,i powtórka tak lepiej smakuje ,a w ?o3?dku i tak specznieje.

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

: 17 cze 2004, 18:16
autor: zuza
No to ?wietnie!
A przy okazji dobrego nastroju napisze ci dowcip, którego ostatnie s3owa zawsze wypowiadam kiedy co? mi lub komu? nie smakuje.
Spotykaj? sie dwaj koledzy po wielu, wielu latach i opowiadaj? co u nich s3ychaa. Jeden widaa, ?e bogaty, a drugi to bida z nedz?. Ten przy kasie mówi:
-Wiesz stary, ja to mam choler... cie?kie ?ycie, pojecha3em na ?wietnie zapowadaj?ce sie wczasy, wyda3em na nie maj?tek no i pogoda nie dopisa3a. Jak zamówi3em mercedesa, to okaza3o sie ?e zamontowali mi nie ten kolor skóry, co chcia3em. Wybudowali mi basen i okaza3o sie, ?e ca3e 20cm jest za krótki, ehh, jak to ?ycie mnie do?wadcza! Ale opowiadaj co u ciebie, opowiadaj.
Na co ten drugi:
-A nic, wiesz... od tygodnia nic nie jad3em.
Na co forsiasty mówi:
-No to sie stary zmu?!!!